>> O Kulturowym Gościńcu
>> Zarząd Stowarzyszenia
>> dane teleadresowe

STATUT STOWARZYSZENIA KULTUROWY GOŚCINIEC
(FRAGMENT)

Rozdział 2. 
Cele i środki działania

Celami Stowarzyszenia jest badanie i poznawanie oraz propagowanie i uczestnictwo w kulturze rozumianej jako całokształt działania i doznawania. Pojęcie kultury używane w niniejszym statucie opiera się na jego funkcjonowaniu w filozofii oraz naukach humanistycznych. 
Środkami działania Stowarzyszenia są:
1.organizowanie spotkań o charakterze wykładów, seminariów, warsztatów, konferencji i innym,
2.działalność publicystyczna,
3.organizacja, propagowanie i uczestnictwo w turystyce i krajoznawstwie,
4.działalność badawcza i popularyzatorska w tym także praca naukowa, 
5.tworzenie inicjatyw związanych z różnorodnymi aspektami kulturowymi zwłaszcza w odniesieniu do kultury regionalnej i ludowej oraz w wymiarze wielokulturowości,
6.uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczeństwa w szczególności w aspekcie sztuki oraz poprzez działalność edukacyjną, a także w innych formach kultury jako części cywilizacji, w tym także kultury fizycznej, zdrowotnej, historycznej, 
7.współpraca z innymi podmiotami działającymi na polu kultury,
8.oraz każda inna działalność prowadząca do realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział 3. 
Członkowie, ich prawa i obowiązki

1.Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.
2.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji, wraz z poparciem udzielonym przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub honorowych, oraz podjęciu uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3.Zarząd Stowarzyszenia może zaprosić poszczególne osoby do uczestnictwa w Stowarzyszeniu w charakterze członka zwyczajnego. Przyjęcie do Stowarzyszenia odbywa się wtedy po wyrażeniu zgody przez osobę zaproszoną. 
4.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc w działalności Stowarzyszenia lub współpracujące ze Stowarzyszeniem, które zadeklarują chęć członkostwa lub przyjmą zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków wspierających dokonuje się uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
5.Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, za szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia lub realizacji celów Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
6.Członkowie zwyczajni posiadają prawa:
a)udział w Walnym Zgromadzeniu
b)bierne i czynne prawo wyborcze
c)korzystania z dorobku, majątku, działalności i osiągnięć Stowarzyszenia
d)zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
7.Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
a)uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz dążyć do jego rozwoju i realizacji celów
b)przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
c)regularnego opłacania składek członkowskich. 
8.Członkowie wspierający posiadają te same prawa co członkowie zwyczajni poza biernym i czynnym prawem wyborczym oraz te same obowiązki poza opłacaniem składki członkowskiej, ale mają obowiązek wywiązania się z zadeklarowanej pomocy Stowarzyszeniu. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia.
9.Członkowie honorowi posiadają te same prawa co członkowie zwyczajni poza czynnym prawem wyborczym. W przypadku wyboru członka honorowego do władz Stowarzyszenia, członek honorowy uzyskuje te same prawa i obowiązki co członek zwyczajny. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia.
10.Utrata członkowstwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
a)pisemnej deklaracji rezygnacji
b)nieopłacania składek członkowskich ponad 1 rok. Brak opłaconej składki członkowskiej w czasie 1 roku powoduje utratę praw wyborczych. 
c)rażącego naruszania statutu Stowarzyszenia i uchwał władz oraz notorycznego braku udziału w działalności Stowarzyszenia lub działalności sprzecznej z jego celami.
d)pisemnego wniosku 10 członków Stowarzyszenia.
11.Do utraty członkowstwa w Stowarzyszeniu wymienionego w powyższym punkcie, podpunktach c i d, potrzebna jest uchwała Zarządu Stowarzyszenia, od której członek może odwołać się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do czasu decyzji Walnego Zgromadzenia członek stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich.
12.Utrata członkowstwa wspierającego następuje tak samo jak w przypadku członka zwyczajnego, z wyjątkiem rozdziału 3, punktu 10, podpunktu b.
13.Utrata praw członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia w przypadku rażącego naruszania statutu Stowarzyszenia i uchwał władz oraz działalności sprzecznej z jego celami.